THE PHONOGRAMS

a

g

m

s

y

ey

ea

gn

aw

dge

ear

ow

eu

b

h

n

t

z

ow

tch

ck

eigh

ar

sh

ir

c

i

o

u

ph

ci

oo

wr

oa

ed

ch

er

d

j

p

v

igh

gh

ew

ui

au

ai

wh

ee

e

k

qu

w

si

ou

ng

ay

or

ie

ur

th

f

l

r

x

oi

oy

ei

ti

kn

ough

wor

oe